» Povinné elektronické podanie na daňový úrad

Od 1.1.2010 platí nová legislatíva v podávaní mesačných a štvrťročných súhrnných výkazov k DPH, ktoré sa musia podávať výlučne elektronickými prostriedkami podpísané buď zaručeným elektronickým podpisom alebo zaslaním emailu s dokumentami v elektronickej forme, v tomto prípade je však potebné doručiť do 5 dní na daňový úrad ich papierovú formu.

Novinkou pre všetkých je, či ste alebo nie ste platca DPH, keď prijímate alebo dodávate tovary a/alebo služby do/z EU, registrácia a autorizácia na daňovom úrade ešte pred ich prvým dodaním alebo obobratím. Rovnako Vás v blízkej budúcnosti neminie aj vybavenie zaručeného elektronického podpisu, pokiaľ budete podávať ročné daňové priznanie alebo priznanie k DPH.

Ak ešte nie ste platcami DPH ani v tomto prípade sa nimi nestávate - iba sa registrujete podľa §7a zákona o DPH. Následne Vám daňový úrad do 7 dní vydá osvedčenie o registrácii s daňovým číslom, ktoré sa uvádza na daňových dokladoch.

Zároveň máte povinnosť podávať súhrnné výkazy o dodaní tovarov/služieb do EU v elektronickej forme, podobne ako pri DPH, podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Za nepredloženie súhrnného výkazu sa vystavujete riziku pokuty vo výške 331,93 Eur.

Platiteľ dane môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak splní podmienku, že hodnota tovarov dodávaných do iných členských štátov s oslobodením od dane v príslušnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch nepresiahne hodnotu 100 000 eur. Hodnota dodávaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia na podanie súhrnného výkazu. Možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov presiahne v kalendárnom štvrťroku 100 000 eur. V tomto prípade je platiteľ dane povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného štvrťroka.

Nezávisle na vyššie uvedenom ostáva registračná povinnosť prihlásiť sa za platcov DPH v prípade, pokiaľ ste za posledných 12 mesiacov mali obrat 49 790 Eur a viac a za mesačných platcov zasa v prípade, pokiaľ ste za posledných 12 mesiacov mali obrat 331 939,19 Eur a viac.

Elektronické podanie je podľa nových podmienok:

pri registrácii na DÚ bez elektronického podpisu
- pri mesačných platcoch vždy do 20.dňa v mesiaci vrátane s následným dodaním dokumentov v papierovej forme do 25.dňa v mesiaci,
- pri štvrťročných do 20.dňa v mesiaci vrátane vždy v apríli, júli, októbri a januári nasledujúceho štvrťroka s následným dodaním dokumentov v papierovej forme do 25.dňa v mesiaci.

pri registrácii na DÚ a zaslaním podania podpísaným zaručeným elektronickým podpisom
- pri mesačných platcoch vždy do 25.dňa v mesiaci vrátane
- pri štvrťročných do 25.dňa vrátane vždy v apríli, júli, októbri a januári nasledujúceho štvrťroka.

Ak budete mať zaručený elektronický podpis, vyhnete sa strate času a povinnosti prísť osobne na DÚ podať už raz elektronicky podané dokumenty aj v papierovej forme.

Pokiaľ nemáte veľa času na vybavovanie, môžete nás kontaktovať a zaručený elektronický podpis Vám rýchlo a ľahko pre Vás zabezpečíme.

*Zaručený elektronický podpis Vám zabezpečíme kamkoľvek na Slovensko, službu zastúpenia pri registrácii a autorizácii na daňovom úrade poskytujeme v Bratislave, Senci, Pezinku, Stupave, Košiciach a okolí.