» POZOR !!! Nové elektronické podania cez www.slovensko.sk od 1.2.2014 (doplnené)

Aktualizované: 15.1.2014, 9.2.2014

Vzhľadom na vzniknutú situáciu ohľadom zasielania e-podaní cez www.slovensko.sk, vydávaní nových občianskych preukazov - eID a povinnosti ich využívania pri odosielaní e-podaní by sme Vás radi informovali o pripravovaných zmenách od 1.2.2014:

 • terajší spôsob zasielania e-podaní už nebude možný, po novom bude potrebné prihlásiť sa do portálu cez nový eID (občiansky preukaz) a kto ho nebude mať vydaný, nebude môcť žiadne elektronické podania zasielať,
 • čítať si prijaté správy v novej elektronickej schránke bude možné tiež až po prihlásení cez eID,
 • nová elektronická schránka bude mať zníženú kapacitu z terajších 200 MB na 25 MB, další priestor bude spoplatnený, podľa našich informácií sa za 1 GB dátového priestoru bude platiť 90 Eur každý rok (!), zatiaľ má schránka kapacitu 1 GB (doplnené 9.2.2014),
 • nové elektronické schránky budú dostupné najneskôr 31.1.2014 alebo skôr, z čoho vyplýva, že od 1.1.2014 môže nastať bližšie neurčené obdobie, kedy nebude možné elektronické návrhy zasielať vôbec či už z dôvodu, že ešte nebudú zriadené alebo ešte nebudete preto je potrebné mať eID s aktivovanými elektronickými službami a BOK - bezpečnostným osobným kódom (nechať si vydať aj ZEP nie je podmienkou),
 • do 31.12.2013 31.1.2014 vrátane bude portál slovensko.sk prijímať podania ako doteraz, po tomto dátume už nebude možné s doručenými správami v pôvodnej schránke pracovať, iba ich čítať a sťahovať z nich prílohy,
 • podpisovanie podaní a príloh doteraz vydanými ZEPmi ostáva nezmené, ZEP bude možné na nový eID vydať kedykoľvek počas jeho 10-ročnej platnosti,
 • platnosť ZEP vydaného na eID je 5 rokov + jeden mesiac, ďalšie vydanie ZEP bude spoplatnené,
 • nový eID Vám vydajú na polícii na požiadanie: do 30 dní za 4,50 Eur, do 2 dní za 24,50 Eur, poplatok sa platí v kolkových známkach.

 

Stránkové hodiny na polícii:

  Pondelok: 7:30 - 15:00
  Utorok:    7:30 - 12:00
  Streda:    7:30 - 17:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok:     7:30 - 12.00

 

Doručovanie správ do novej elektronickej schránky

Elektronické doručovanie upravuje § 29 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Podľa § 32 ods. 5 zákona sa elektronická správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, považuje za doručenú:

 • ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej správy (do schránky, pozn. admin),
 • ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou a sekundou, uvedenými na doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
 • ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej správy.

Úložná lehota je lehota, počas ktorej je uložená elektronická správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy do schránky.

Ďalšie bližšie informácie o zmenách podpisovania zaručeným elektronickým podpisom na portáli ÚPVS www.slovensko.sk, www.financnasprava.sk a cez aplikáciu eDane Vám prinesieme už čoskoro.

Náš tip: Ak chcete byť informovaný(á) včas, objednajte si najrýchlejšie zasielanie noviniek cez Facebook - pridajte sa k nám !

Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !