» Vlastnoručný podpis a právna váha KEP (porovnanie)

Právne úkony je možné už niekoľko rokov možné robiť aj elektronicky a ich presné podmienky sú upravené vo viacerých zákonoch a vyhláškach - napr. Občiansky zákonník (č. 40/1964 Zb.) a zákon o eGovernmente (č. 305/2013 Z.z.).

Občiansky zákonník upravil elektronickú formu právnych úkonov v § 40 nasledovne:

(ods.4): „ .....Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“
(ods.5): „...Na právne úkony uskutočnené elektronickými prostriedkami, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou a opatrené časovou pečiatkou sa osvedčenie pravosti podpisu nevyžaduje.“.

Pozn.: Správny nový názov zaručeného elektronického podpisu je od 1.7.2016 kvalifikovaný elektronický podpis.

Kvalifikovaný elektronický podpis má rovnakú právnu váhu ako vlastnoručný podpis a ak obsahuje aj časovú pečiatku, ako úradne osvedčený podpis.

Chráňte si prístup k nemu a nikomu neprezrádzajte prístupové heslá !!!

Pamätajte – kvalifikovaný elektronický podpis s časovou pečiatkou je ako Váš vlastný potvrdený notárom !!!

Pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

  • vlastniť platný kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý môžete získať na polícii, kontaktnom mieste alebo tu. Kvalifikované elektronické podpisy v SR vydávajú iba akreditované certifikačné autority prostredníctvom svojich registračných autorít. Kvalifikované elektronické podpisy vydané dôveryhodnými zahraničnými certifikačnými autoritami v EÚ vo formáte .qes sú akceptované aj u nás a naopak,
  • súkromný kľúč podpisovateľa musí byť uložený na certifikovanom zariadení, napr. čipovej karte. Súkromný kľúč je na tomto zariadení priamo vytvorený a nijako ho nie je možné z tohto zariadenia získať do externého prostredia. Tým je zabezpečené, že súkromný kľúč nie je možné kopírovať, zálohovať či zneužiť,

Kvalifikovaný elektronický podpis - KEP je možné vydať iba fyzickej osobe, nakoľko nahrádza vlastnoručný podpis. Z tohoto dôvodu ho nie je možné vydať právnickej osobe - v mene právnickej osoby však vždy koná fyzická(é) osoba(y) a ich podpisy (najmä platnosť a typ podpisu - s časovou pečiatkou alebo bez) je možné overiť.