» Zastupovanie v elektronickom konaní na daňovom úrade

Zistili sme pre Vás...

Môžete splnomocniť viac fyzických osôb, ktoré Vás môžu zastúpiť pri zasielaní elektronických podaní a dokumentov (formulárov) podpísaných zaručeným elektronickým podpisom na daňový úrad prostredníctvom portálu daňovej správy ?

Finančné riaditeľstvo SR Vašej žiadosti vo veci zastupovania podľa daňového poriadku, podáva nasledovnú informáciu:

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok) daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocentsva udeleného písomne alebo ústne do zápisnice u správcu dane...

Podľa daňového poriadku podpis na plnomocenstve nemusí byť už overený notárom, overenie podpisu splnomocniteľa vyžadoval zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov, ktorého platnosť skončila 31.12.2011.

Daňový subjekt môže mať u toho istého správcu dane aj viac zástupcov, ale ich plnomocenstvá sa nesmú prekrývať (napr. jeden zástupca bude splnomocnený na elektronické doručovanie daňových priznaní k DPH a druhý bude splnomocnený na elektronické doručovanie hlásení na závislú činnosť atď.).

Podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku podanie urobené elektronickými prostriedkami, sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne podľa § 33 ods. 2 alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby, ktorá ho podáva. Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejnenom na webovom sídle finančného riaditeľstva a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania...

Väzbu pri ZEP môžete mať na štatutárny orgán a aj na zástupcu, ktorému vymedzí jednotlivé role (bližšie informácie získate u svojho miestne príslušného správcu dane).

Upozorňujeme na to, že v našej kompetencii je informovať daňové subjekty všeobecne o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a o osobitných predpisoch.


QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

V praxi to znamená:

  • za spoločnosť môžu byť splnomocnené alebo poverené viaceré osoby na podávanie - zasielanie podporovaných elektronických dokumentov daňového portálu za nasledujúcich podmienok:
    • ak sú tieto osoby zamestnanci spoločnosti, môžu byť poverené viaceré naraz na zasielanie všetkých elektronických dokumentov,
    • ak nie sú zamestnancami, každá osoba môže byť splnomocnená na zasielanie jedného alebo viacerých typov dokumentov, tieto plnomocenstvá sa však nesmú prekrývať,
  • na splnomocnení už nie je od 1.1.2012 podľa aktuálneho daňového poriadku potrebné overovať podpis štatutárneho orgánu (konateľa, členov predstavenstva, komplementárov...).

Ak ste sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodli používať na komunikáciu s daňovým úradom zaručený elektronický podpis veríme, že sme Vám pomohli. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadne ZEPu a jeho využitia na DÚ, budeme radi, keď nás budete kedykoľvek kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu,
tím BACKGROUND s.r.o.

Náš tip: Pozrite si, aké podmienky musíte splniť, aby ste mohli posielať výkazy a priznania podpísané zaručeným elektronickým podpisom.