» Vedenie zdravotnej dokumentácie so ZEP

Zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje vedenie zdravotnej dokumnetácie v elektronickej podobe podpísanej zaručeným elektornickým podpisom. Dá sa však využiť aj v praxi ?

Prečítajte si odpoveď z Ministerstva zdravotníctva:

Podľa § 21ods. 1 písm. f) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem iných náležitostí aj identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. V praxi to znamená, že každý zápis vykonaný do zdravotnej dokumentácie vedenej v elektronickej forme musí spĺňať ustanovenia citovaného zákona.

Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka podľa citovaného zákona sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej forme elektronickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.

Podľa § 79 ods. 1 písm. l) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný viesť zdravotnú dokumentáciu podľa zákona č. 576/2004 Z. z., na ktorý sme odkazovali. Za porušenie uvedenej povinnosti môže orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi pokutu až do výšky 9 958 €.

Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s elektronickým podpisom, len ak:

a) bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,
b) o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať záložné kópie,
c) pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje zo starého nosiča sa odstránia,
d) archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.

Podľa ods. 1 a 2 zákona č. 576/2004 Z. z. za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania. Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

Podľa § 79 ods. 1 písm. n) zákona č. 578/2004 Z. z. poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa zákona č. 576/2004 Z. z. Za porušenie uvedenej povinnosti môže orgán príslušný na vydanie povolenia uložiť poskytovateľovi pokutu až do výšky 9 958 €.