Využitie elektronického podpisu

Každý, kto používa internet súkromne alebo pri svojej práci ho určite naplno využije. Ušetrí Vám vzácny čas a financie pri podpisovaní dokumentov a komunikácii so štátnou správou či s obchodnými partnermi vo Vašom meste, Slovensku alebo v zahraničí.

Elektronicky vybavíte rôzne podania na daňový úrad, colnú správu, obchodný register, kataster či súdy. Niektoré dokonca vyžadujú a prijímajú už určité typy podania len elektronickou formou. Pri iných si ušetríte napr. cestovanie alebo zaujímavé čiastky na poplatkoch.

Používa sa aj pri zabezpečení autentifikácie Vašej osoby, šifrovaní emailov a spoľahlivom podpisovaní vystavených dokumentov v presne definovanom čase (so službou časová pečiatka).

Pri prijatí elektronicky podpísaného dokumentu si zasa budete istý, že dokument prišiel v nezmenenej podobe a podpísaný priamo odosielateľom.

Elektronickým podpisom si zabezpečíte

 • autenticitu - zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osoby, ktorá dokument podpisuje,
 • integritu - zaručuje, že poslaný dokument sa dostal k adresátovi v nezmenej podobe,
 • nepopierateľnosť - znemožňuje odosielateľovi poprieť, že poslal daný dokument.
Príklady využitia kvalifikovaného elektronického podpisu

Daňový úrad - zasielanie

 • súhrnného výkazu o dodaní a prijatí tovarov a služieb do/zo zahraničia,
 • žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia,
 • priznaní k DPH,
 • priznaní k dani z príjmu právnických osôb,
 • dane z motorových vozidiel
 • a mnohých ďalších podporovaných formulárov.

Pre využitie kvalifikovaného elektronického podpisu na daňovom úrade Vám stačí balík ZEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu (bez QSign Personal), nakoľko podpisovanie prebieha priamo v prostredí internetového prehliadača IE 6.0 a vyššom.

Naše tipy: Viete, ako zaregistrovať svoj ZEP na daňovom úrade, ktoré formuláre sú aktuálne podporované a že ich nemusíte pracne vypĺňať na nete ?

Pozn.: Portál daňovej správy aktuálne podporuje podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom iba v prostredí OS Windows a v prehliadači Internet Explorer 6.0 a vyššom. Viac sa dozviete tu.

Colná správa - pri podávaní

 • colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS,
 • colných vyhlásení vo vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze,
 • žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze (GDS),
 • a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS.

Pre využitie zaručeného elektronického podpisu na colnej správe Vám stačí balík KEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu (bez aplikácie QSign).

Pozn.: Colná správa prijíma vyššie uvedené dokumenty výlučne v elektronickej forme podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpisovanie sa deje priamo na stránke colnej správy podobne, ako na portáli daňového úradu.

Obchodný register - podávanie návrhov na zápis

 • spoločností s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.,
 • pobočiek zahraničných spoločností,
 • podnikateľa - fyzickej osoby,
 • zmien v spoločnostiach - napr. sídla, predmetov podnikania, štatutárnych orgánov, imania a vkladov na euro, spoločníkov,
 • výmaz zapísaných subjektov a pod.

Pre využitie zaručeného elektronického podpisu na obchodnom registri sú vhodné oba balíky ZEP pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy s QSign Standard alebo Premium.

Náš tip:Pri využívaní portálu slovensko.sk budete za vyššie uvedené návrhy platiť iba 50%-né poplatky.

Súdy - zasielanie návrhov na

 • občiansko-právne,
 • obchodné
 • platobné rozkazy, upomínacie konania
 • a ostatné konania.

Pre využitie kvalifikovaného elektronického podpisu na súdoch SR je potrebné mať jeden z balíkov KEP pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy s QSign Standard alebo Premium a podpísané dokumenty musia obsahovať aj časovú pečiatku.

Kataster - podávanie návrhov na

 • zápis zmeny vlastníka(ov) nehnuteľnosti(í),
 • zápis a výmaz záložného práva, ťarchy, vecného bremena alebo predkupného práva,
 • vyhlásenia vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,
 • zmluvy o výstavbe, nadstavbe, vstavbe,
 • dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka a ďalších.

Pre využitie kvalifikovaného elektronického podpisu na katastri nehnuteľností sú vhodné oba balíky KEP pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy s QSign Standard alebo Premium.

Náš tip: Spolu s polovičným poplatkom za služby katastra využite aj tzv. oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad - poplatok bude ešte nižší.

Veríme, že sme Vám pomohli aspoň z časti zorientovať sa v možnostiach využitia elektronického podpisu a vyberiete si z našej ponuky.

Tím BACKGROUND s.r.o.

Súvisiace články:
Čo je časová pečiatka ?
Aké sú typy elektronického podpisu?
Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom (EP) a kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) ?